Liên kết website

 

Hình liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 25
Hôm nay: 544
Hôm qua: 607
Trong tuần: 7666
Trong tháng: 27818
Tất cả: 4602740
Chuyên mục - Tin tức sự kiện
Nghị quyết về xây dựng nghị định của chính phủ về chính sách đối với CBCC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK

Cập nhật, 9:10 thứ sáu, 03/8/2018

Ngày 27 tháng 6  năm 2018 Chính phủ ban hành Nghi quyết về xây dựng nghị định về chính sách đối với can bộ công chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ảnh minh họa

Theo đó Quyết Nghị thông qua đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trình Chính phủ trong năm 2018.

Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Nội vụ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, bảo đảm nội dung của Nghị định phù hợp với quy định hiện hành và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Mỹ Hồng

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình ảnh hoạt động