Liên kết website

 

Hình liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 59
Hôm nay: 121
Hôm qua: 578
Trong tuần: 2229
Trong tháng: 30000
Tất cả: 4636682
Chuyên mục - Công tác dân tộc
Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS). Nghị quyết số 24 (khóa IX) về công tác dân tộc đề ra mục tiêu "Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số có phẩm chất chính trị, năng lực công tác và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; có cơ cấu, số lượng cán bộ phù hợp trong hệ thống chính trị".

Theo số liệu của cơ quan chức năng,trong đội ngũ cán bộ người DTTS hiện nay, một số tỉnh có tỷ lệ nữ lãnh đạo,quản lý cấp tỉnh đạt cao như: Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Trà Vinh, Sóc Trăng...Tuy nhiên, số lượng cán bộ DTTS giữ chức vụ chủ chốt chưa cao, cơ cấu không đồng đều, nhiều nơi mất cân đối. Tại nhiều địa phương, cán bộ DTTS cấp cơ sở có tỷ lệ thấp, cơ cấu thiếu hợp lý, chưa tưng xứng với tỷ lệ dân số là người DTTS.Tại một số tỉnh, số lượng cán bộ là người DTTS phân bố không đều, đa số công tác ở các đoàn thể chính trị, có trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị còn hạn chế.

Thực tế nêu trên có nhiều nguyên nhân. Trước hết, từ nhận thức đến hành động của một số cấp ủy, chính quyền địa phương về lĩnh vực này chưa đúng tầm. Chính sách còn bất cập, lạc hậu. Công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS từ cấp cơ sở chưa được tiến hành đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Thiết nghĩ, từ cấp Trung ương, trước hết từng cơ quan chức năng liên quan cần phối hợp các ngành, các cấp tiếp tục đánh giá công tác cán bộ DTTS sát tình hình. Đồng thời rà soát lại các chính sách, có tổng kết để điều chỉnh, bổ sung và đề ra giải pháp công tác cán bộ người DTTS phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Các địa phương có đông đồng bào DTTS cần chủ động tạo nguồn cán bộ DTTS để phục vụ cả trước mắt và lâu dài. Họ phải được đào tạo cơ bản, có hệ thống từ khâu cử tuyển, thi tuyển, học tập, nghiên cứu đến kiểm tra, đánh giá đúng chất lượng khi ra trường. Trường chính trị các tỉnh cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, chú ý đội ngũ cán bộ làm chuyên trách ở các làng, bản, buôn, các già làng, trưởng bản.

Cùng với đó, phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp trong đào tạo cán bộ gắn liền với sử dụng, đánh giá, đề bạt cán bộ. Có các giải pháp đồng bộ để không chỉ khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực công tác này, mà còn nhằm đáp ứng yêu cầu có tính chiến lược...

Mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên người DTTS cần thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư duy sáng tạo và luôn nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Đây là nền tảng quan trọng để thuyết phục cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn, giới thiệu họ tham gia các cương vị lãnh đạo, quản lý, giúp đội ngũ cán bộ người DTTS đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước./. 

Hoa Ny (Theobaonhandan)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình ảnh hoạt động