Cơ quan ban hành văn bản

Loại văn bản ban hành

Văn bản quy phạm pháp luật


Quốc hội
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
67/2006/QH11 6/29/2006 Luật Công nghệ thông tin của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006
85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT 12/18/2008 Hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
12/2008/QH12 1/1/2009 Luật sữa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản
50/2009/NÐ-CP 5/25/2009 Bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
21/2004/PL-UBTVQH11 6/18/2004 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
64/2007/NÐ-CP 4/10/2007 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
1446/VPCP-ÐP 3/20/2007 về việc xác nhận thành phần dân tộc
Chính phủ
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
21/2010/NÐ-CP 3/8/2010 Về quản lý biên chế công chức
420/QÐ-TTg 3/31/2010 Diều tra thống kê phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010
422/CT-TTg 4/2/2010 Về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông
102/2009/NÐ-CP 11/6/2009 Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1605/QÐ-TTg 8/27/2010 Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
102 /2009/NÐ-CP 11/6/2009 Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1971/CT-TTg 10/27/2010 Tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
1374/QÐ- TTg 8/12/2011 về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011- 2015
30/2012/QÐ-TTg 9/13/2012 về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc giai đoạn 2012 - 2015
14/2012/QÐ-TTg 9/13/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo
01 7/18/2016 Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
61/2015/NÐ-CP 7/9/2015 Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Thủ tướng chính phủ
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
18/2009/TT-BTTTT 5/28/2009 Quy định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ
38/2008/QÐ-BTTTT 6/17/2008 Ban hành quy chế liên kết trong hoạt động Xuất bản
07 /2008/TT-BTTTT 12/18/2008 Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
05 /2008/CT-BTTTT 7/8/2008 Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam
10/2009/TT-BTTTT 3/24/2009 Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định
19/2008/QÐ-BTTTT 4/9/2008 Ban hành "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước"
02/2010/TT-BTTTT 1/11/2010 Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009
02/2010/TT-BTTTT 1/11/2010 uy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009
10/2010/TT-BTTTT 3/26/2010 Quy định về quản lý cung cấp dịch vụ trợ giúp tra cứu số máy điện thoại cố định qua mạng Viễn thông
294 /QÐ-BTTTT 2/23/2010 Về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010
02/2010/TT-BTTTT 1/11/2010 Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009
16/2010/TT-BTTTT 7/19/2010 Quy định chi tiết hướng dẫn việc cấp phéphoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san
12/2010/TT-BTTTT 5/18/2010 Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
21/2010/TT-BTTTT 9/8/2010 Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
43/2008/TTLT-BTC-BTTTT 5/26/2008 Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
05/2011/NÐ- CP 1/14/2011 Nghị định về công tác dân tộc
449/QÐ-TTg 3/12/2013 Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020
29/2013/QÐ-TTg 5/24/2013 Quyết định về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015
Quy?t d?nh 29/2013/QÐ- TTg 8/5/2013 Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013- 2015
56/2013/QÐ- TTg 1/3/2014 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/2011/QĐ- TTg...
2405/QÐ- TTg 1/6/2014 Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015
10 7/5/2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
Bộ Thông Tin & Truyền Thông
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
13 /2010/QÐ-UBND 3/25/2010 Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
119/BDT 7/19/2011 Biểu mẩu báo cáo công tác Dân tộc
98/BC.BDT 7/15/2011 Báo cáo 15 năm công tác người Hoa trong tình hình mới
128/BC- BDT 7/29/2011 Kết quả thực hiện chỉ thị 68/CT- TW của Ban Bí thư TW Đảng về công tác vùng dồng bào dân tộc Khmer
168/BC- BDT 9/22/2011 Báo cáo 9 tháng đầu năm 2011 của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long
177/BDT 10/11/2011 Thống kê số lượng, chất lượng CBCC nhiệm kỳ 2011- 2016
Văn bản khác
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
20/2010/TTLT - BTTTT - BYT 8/20/2010 Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
17/2010/TTLT-BTTTT-BNV 7/20/2010 Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
228/BC- BDT 12/29/2011 Báo cáo công tác Dân tộc năm 2011
43/ QÐ- BDT 11/26/2012 Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin Điện tử Ban Dân tộc
44/ QÐ- BDT 11/26/2012 Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban biên tập website Ban Dân tộc
04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT 1/6/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/ QĐ- TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng CP phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và...
Báo chí - Xuất bản
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
Công nghệ Thông tin
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
99/2010/TT-BTC 7/9/2010 Quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính
Bưu chính Viễn Thông
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
Bộ LĐTBXH-BTC
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu