văn bản quy phạm pháp luật

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực
1 76/2019/NĐ-CP Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ công chức viên chức 08/10/2019 01/12/2019
2 618/QĐ-UBDT Phê duyệt điều chỉnh KHTH Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với CBCC, VC giai đoạn 2018-2025" của HVDT năm 2019 06/09/2019 06/09/2019
3 01/2019/TT-UBDT Quy djnh chế độ báo cáo công tác dân tộc 31/05/2019 15/07/2019
4 34/KH-UBND Kế hoạch 34 về tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long lần III năm 2019 29/05/2019 29/05/2019
5 590/QĐ-UBND Quyết định 590 thành lập Ban tổ chức và các tiểu Ban tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long lần III năm 2019 15/03/2019 15/03/2019
6 01/HD-BCĐ Hướng dẫn số 01 về tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần III năm 2019 14/01/2019 14/01/2019
7 775/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH SỐ 775/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÙNG NÚI, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 27/06/2018 27/06/2018
8 12/2018/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH12/2018/QĐ-TTg VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN, CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 06/03/2018 06/03/2018
9 12/2008/QĐ-TTg Quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín 06/03/2018 06/03/2018
10 2045/QĐ-UBND Quyết định Số 2045/QĐ-UBND Ban hành Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017 – 2020 20/09/2017 20/09/2017
11 2085/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH SỐ 2085/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 20/09/2017 20/09/2017
12 900/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH SỐ 900/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 20/06/2017 20/06/2017
13 2561/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH SỐ 2561/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ” 31/12/2016 31/12/2016
14 4798/KH-UBND Triển khai một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 31/12/2016 31/12/2016
15 50/2016/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2016/QĐ-TTg VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 03/11/2016 03/11/2016
<<<1>>>