Tin tức huyện thị

Tin tức huyện, thị

  • Quyết định triển khai thực hiện quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh ( 29/03/2022 )

    Ngày 11 tháng 5 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1063/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường nhằm mục đích triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cho cơ sở sản xuất kinh doanh; Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường; bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

  • Trà Ôn trích ngân sách trên 100 triệu đồng thăm, tặng quà Tết các đối tượng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. ( 01/02/2021 )

    Tết Tân Sửu năm 2021, huyện Trà Ôn trích ngân sách sự nghiệp xã hội trên 100 triệu đồng thăm, tặng quà Tết các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người có công, thân nhân người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện; các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long và các đối tượng đang cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện ma túy của tỉnh.

<< < 1 > >>