Liên hệ

SỐ 88, ĐƯỜNG HOÀNG THÁI HIẾU, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG

Điện thoại: 02703.834001. Email: bdt@vinhlong.gov.vn - tduong.bdt@vinhlong.gov.vn

Hoặc điện thoại: 0979.446740. Email: squan.bdt@vinhlong.vn